خطا

یک خطای هنگام اجرای درخواست شما اتفاق افتاده است دوباره تلاش کنید

سخن کارکو

حتما شما هم شنیده اید هر کسی را برای کاری ساخته اند مشکلی که ما در کشور خودمان داریم این مسئله هست که در بیشتر مشاغل و مسئولیت ها کار به درستی انجام نمی شود و دقیقا بر عکس این مسئله در فضای کارکو اتفاق افتاده یعنی دقیقا کسانی دست در انجام کار دارند که برای همین کار ساخته شده اند از گرافیک و مارکتینگ بگیر تا برنامه نویسی همه چیز خوب کار شده کارکو عالیه! چون همه چیز دقیقا همون طوریه که باید باشه